1
باربیکن لندن میزبان کامکارها
15 مهر 1393
چهارشنبه 9 مهر سال جاری  باریکن لندن میزبان کامکارها شد، این کنسرت در دو بخش پنجاه دقیقه ای برگزارشد، که در بخش اول قطعات فارسی ساخته هوشنگ و ارسلان کامکار اجرا شدند و در بخش دوم قطعات مشهور موسیقی کردی نواخته شد و افراد حاضر در سالن را به وجد بیشتر بخوانید.
کنسرت خانواۀ بزرگ کامکار
24 شهریور 1393
.شهریورماه سال جاری (27 و 28)خانواده بزرگ کامکار کنسرت خود را به نفع بیماران مبتلا به ام ـ اس سنندج برگزار می کنند.
کنسرت بزرگ کامکارها در برج میلاد
8 تیر 1393
پنجم و ششم تیرماه سال جاری خانواده بزرگ کامکار در برج میلاد میزبان دوستدارانش بود ، پیش از اجرا ارسلان کامکار، به میهمانان خیر مقدم گفت و کنسرت را نثار روح استاد بزرگ موسیقی سنتی ، محمدرضا لطفی کرد .صبا کامکار نیز از پزشکان همدل که در درمان اردوان کامکار بیشتر بخوانید.